การวิเคราะห์และทดสอบปิโตรเลียมคืออะไร?

การวิเคราะห์และทดสอบปิโตรเลียมคืออะไร?

28-01-2023

 

  ; การวิเคราะห์ปิโตรเลียมเป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปิโตรเลียมที่ใช้ในอุปกรณ์เคมีหรือเครื่องกล สามารถทำได้โดยใช้กระบวนการทางห้องปฏิบัติการที่หลากหลายเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เช่น ปริมาณน้ำ น้ำมันเบนซิน หรือน้ำมันที่มีอยู่


  ; วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ปิโตรเลียมคือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เพื่อให้สามารถนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ ซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมคุณภาพได้อย่างเหมาะสมด้วยจำนวนตัวอย่างที่ค่อนข้างน้อย


  ; มีการทดสอบปิโตรเลียมหลายประเภทที่สามารถทำได้ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังมองหา:


1. ความหนืด – วัดความง่ายของของเหลวที่ไหล

2. การสูญเสียการระเหย – ปิโตรเลียมที่มีน้ำอยู่ในนั้นระเหยไปตามกาลเวลา การทดสอบนี้สามารถวัดปริมาณปิโตรเลียมที่มีน้ำเหลืออยู่

3. จุดวาบไฟ – ปิโตรเลียมจะต้องได้รับความร้อนก่อนที่จะติดไฟ

4. น้ำและตะกอน – ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมมักประกอบด้วยน้ำจำนวนหนึ่ง ซึ่งแยกออกมา

5. ปริมาณกำมะถัน/ก๊าซเปรี้ยว – ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอาจมีกำมะถันจำนวนหนึ่งซึ่งต้องกำจัดออกเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม การทดสอบนี้วัดปริมาณกำมะถัน

 


  ; องค์การมาตรฐานสากล (กอ.รมน ) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการวิเคราะห์ปิโตรเลียมโดยพิจารณาจากเปอร์เซ็นต์น้ำหนัก-ปริมาตรของน้ำมันที่เป็นของแข็งทั้งหมด น้ำ ตะกอน ปริมาณกรด วัสดุไฮโดรเจนซัลไฟด์อิสระ อุณหภูมิจุดเมฆ และความถ่วงจำเพาะ

  ; นอกจากการวิเคราะห์ปิโตรเลียมแล้ว การทดสอบปิโตรเลียมยังมีความสำคัญต่อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพื่อระบุว่ามีคุณภาพดีหรือไม่ และจะทำงานได้ตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว